Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN gebruik ruimten Cultuurlab

1. Definities

In deze algemene voorwaarden en in de gebruiksovereenkomst wordt met de volgende begrippen het volgende bedoeld:

2. Gebruiksovereenkomst en algemene voorwaarden

2.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten, offertes, reserveringen en aanbiedingen van Cultuurlab. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2.       Alle aanbiedingen van Cultuurlab zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud dat pas sprake is van een verplichting voor Cultuurlab, als een ondertekende gebruiksovereenkomst in bezit is van Cultuurlab.

3. Doel en activiteiten Cultuurlab

3.1.       Cultuurlab wil bijdragen aan de sociale, culturele, maatschappelijke en sportieve ontwikkeling van mensen, door betrokken gebruikers een breed scala aan activiteiten in haar pand te laten organiseren.

3.2.       De gebruiker moet actief bijdragen aan dit doel, bijvoorbeeld door andere gebruikers niet te belemmeren in hun activiteiten, maar hen op een positieve manier te benaderen en waar mogelijk met hen samen te werken om problemen op te lossen of zaken te verbeteren.

3.3.       De gebruiker mag de ruimte alleen voor de gebruiksovereenkomst aangegeven activiteit gebruiken en niet aan derden in gebruik geven.

3.4.       De gebruiker moet aanwijzingen van Cultuurlab over het gebruik van de ruimte opvolgen.

3.5.       De gebruiker mag alleen gebruik maken van versterkte muziek als:

3.6.       De gebruiker moet de ruimte na gebruik schoon en in originele staat achter laten. Als gebruiker dit niet doet, heeft Cultuurlab het recht schoonmaakkosten te verhalen op de gebruiker.

3.7.       De gebruiker is er voor verantwoordelijk dat hijzelf en deelnemers aan de activiteit van de gebruiker op de hoogte zijn van de geldende huisregels van Cultuurlab en zich daaraan houden.

4. Veiligheid en hygiëne

4.1.       De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers aan de activiteit.

4.2.       De gebruiker zorgt er in het kader van artikel 4.1 bijvoorbeeld voor dat:

5. Vaste gebruikers en evenementen

5.1.       Cultuurlab mag drie keer per jaar een activiteit organiseren in een ruimte waar een vaste gebruiker volgens een gebruiksovereenkomst op dat moment het recht van gebruik op heeft.

5.2.       In het in artikel 5.1 genoemde geval zal Cultuurlab dit uiterlijk twee maanden vooraf aangeven en in overleg met de gebruiker nagaan of op dat moment een andere geschikte ruimte beschikbaar is voor de activiteit van de gebruiker en, als dit niet het geval is, een pro rata deel van de gebruiksvergoeding crediteren.

5.3.       Cultuurlab kan een vaste gebruiker een andere ruimte aanbieden dan overeengekomen in de huurovereenkomst, tenzij dit duidelijk onredelijk is voor de gebruiker. Indien de aangeboden ruimte minder geschikt is, heeft de gebruiker recht op compensatie.

6. Gebruiksvergoeding

6.1.       De gebruiksvergoeding is een vergoeding voor uitsluitend het gebruik van de ruimte exclusief energielasten, heffingen en dergelijke tenzij in de gebruiksovereenkomst anders is overeengekomen.

6.2.       De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde licenties en vergunningen in verband met de activiteiten.

6.3.       De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de benodigde verzekeringen in verband met zijn activiteiten en van de in de ruimte aanwezige spullen. Cultuurlab heeft een opstal-, brand- en waterschadeverzekering. Het is aan gebruiker om te beoordelen of dit voor hem voldoende dekking biedt of eventuele aanvullende verzekeringen nodig zijn.

7. Borgsom en betalingsvoorwaarden

7.1.       Cultuurlab brengt tegelijkertijd met de eerste gebruiksvergoeding een borgsom in rekening ter grootte van die gebruiksvergoeding.

7.2.       De gebruiksvergoeding en borgsom dienen uiterlijk twee weken voordat de ruimte wordt gebruikt volledig te zijn betaald.

7.3.       Vaste gebruikers dienen de gebruiksvergoeding bij vooruitbetaling voor het begin van iedere kalendermaand volledig te voldoen.

7.4.       Indien een gebruiker in gebreke is met betalen, moet hij wettelijke rente en incassokosten vergoeden.

7.5.       Cultuurlab mag de borgsom verrekenen met eventuele schade, incassokosten en rente.

8. Beëindiging en annulering

8.1.       Het opzeggen of annuleren van een gebruiksovereenkomst kan per email met bevestiging van ontvangst of per aangetekende post met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

8.2.       Als de gebruiker deze opzegtermijn niet in acht neemt, is hij verplicht de overeengekomen gebruiksvergoeding geheel te voldoen.

8.3.       Cultuurlab kan een gebruiksovereenkomst zonder enige schadevergoeding per direct ontbinden, als:

De laatste drie ontbindingsgronden zijn uitsluitend ter beoordeling van Cultuurlab, waarbij Cultuurlab, als dit redelijkerwijs mogelijk is, de gebruiker eerst mondeling of schriftelijk zal waarschuwen.

8.4.       Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst laat de gebruiker de ruimte in dezelfde status achter als bij het begin van de overeenkomst, tenzij Cultuurlab aangeeft dat bepaalde aanpassingen of zaken kunnen blijven. In dat geval betaalt Cultuurlab hier geen vergoeding voor.

9. Aansprakelijkheid

9.1.       Cultuurlab is niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de ruimte door gebruiker.

9.2.       Gebruiker vrijwaart Cultuurlab voor elke claim van derden in verband met zijn gebruik van de ruimte.

9.3.       Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan de ruimte en het pand van Cultuurlab en overlast voor derden, die in verband met zijn activiteiten door gebruikers of de deelnemers is veroorzaakt.

10. Wijzigingen en slotbepalingen

10.1.     Cultuurlab mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en zal de gebruiker daarover informeren.

10.2.     Cultuurlab mag de huisregels van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen en zal de gebruiker daarover informeren.

10.3.     Wijzigingen van de algemene voorwaarden zijn nooit reden voor ontbinding van de gebruiksovereenkomst, tenzij deze het de gebruiker onmogelijk maken zijn activiteit uit te oefenen.

10.4.     Op deze algemene voorwaarden, de gebruiksovereenkomst en de huisregels is het Nederlands recht van toepassing.

10.5.     Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Scroll to Top